புரட்சிக் கவிஞர் விழா -15-07-2018

வட சென்னை மாவட்ட பகுத்தறிவாளர் கழகம் நடத்தும்  நிகழ்ச்சி