மூடநம்பிக்கை ஒழிப்பு நிகழ்ச்சி 21-06-2020

பகுத்தறிவாளர் கழகம் -சூரிய கிரகண அறிவியல் விளக்கம்-மூடநம்பிக்கை ஒழிப்பு நிகழ்ச்சி