மதுரை, திண்டுக்கல் மண்டல பகுத்தறிவாளர் கழகக் கலந்துரையாடல் கூட்டம் 30-06-2019