பழனி, திண்டுக்கல் கழக மாவட்டம் பகுத்தறிவாளர் கழகக் கூட்டம்