கடலூர் மாவட்ட பகுத்தறிவாளர் கழகம், ஆசிரியரணி சிறப்பு கலந்துரையாடல் கூட்டம் 09-09-2018